Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020 – 2021 z dnia 14 maja 2020 roku.

Drodzy Kandydaci i Ich Rodzice


uprzejmie informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020 -2021
Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów.
Zgodnie z § 13 ww Rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty stosuje się przepisy art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe. Oznacza to, że włącza się stosowanie harmonogram rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020 -2021
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020-2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, będzie przeprowadzone w NOWYCH TERMINACH określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – strona internetowa MEN

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Izabela Ewa Sieradzka

HARMONOGRAM POBIERZ

     W dniu 26 lutego 2020 r. na terenie naszej szkoły odbyły się III Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju. W organizację tego przedsięwzięcia włączyły się: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie. W Targach brali udział przedstawiciele szkół wyższych, szkół policealnych, instytucji działających na rynku pracy oraz pracodawców.                                                                                                                                                                                                                                                                                Targi adresowane były do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wśród zwiedzających, obok licznej grupy młodzieży z naszej szkoły, byli również uczniowie z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.T. Kościuszki w Gostyninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Młodzież uczestnicząca w Targach brała udział w prelekcjach dotyczących rynku pracy przygotowanych przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Gostyniński p. Arkadiusz Boruszewski.